Zasady recenzowania artykułów

 • Autorzy nadsyłając artykuł wyrażają tym samym zgodę na proces jego recenzji.
 • Nadesłane artykuły są poddawane ocenie formalnej przez Redakcję, a następnie odsyłane do recenzji. Oceniane są zawsze przez dwóch recenzentów zewnętrznych z obszaru naukowo-badawczego zgodnego z przedmiotem opracowania.
 • Wyboru recenzentów dokonuje redaktor naczelny w porozumieniu z członkami Redakcji.
 • Recenzje mają formę pisemną. Wzór recenzji umieszczony jest na stronie internetowej czasopisma.
 • Recenzowane artykuły nie są wysyłane do recenzentów z jednostki, w której afiliowany jest autor.
 • Prace recenzowane są anonimowo. Autor nie pozna nazwisk recenzentów, a recenzenci nazwiska autora.
 • Recenzję zawierającą uwagi krytyczne i sugestie redaktor naczelny kieruje do autora, który dokonuje wymaganych poprawek.
 • Artykuł po poprawkach może być ponownie kierowany do recenzenta w celu akceptacji, jeśli ich zakres był znaczący.
 • Ostateczną decyzję o opublikowaniu artykułu podejmuje redaktor naczelny.
 • Dopuszcza się polemikę autora z recenzentem (w przypadku krytycznych uwag recenzenta dotyczących kwestii merytorycznych).
 • Lista recenzentów współpracujących z Redakcją publikowana jest na stronie internetowej czasopisma.