Tom LXVI (2022)

p007 0 00 01Spis treści


ARTYKUŁY/ARTICLES

p007 0 00 01Anna Odrzywolska, Praktyka leczenia korespondencyjnego w połowie XVI wieku (na podstawie listów medyków włoskich do polskich pacjentów)
The Practice of Correspondence Treatment in the Mid-Sixteenth Century (on the Basis of Letters by Italian Medics to Their Polish Patients)


p007 0 00 01Jakub Wolak, Apokryficzna apokalipsa Rzeczypospolitej, czyli jak Facies perturbatae et afflictae Reipublicae Jana Dymitra Solikowskiego przeistoczyła się w Apocalipsis Stanislai Orechovii
The Apocryphal Apocalypsis of the Republic. How Jan Dymitr Solikowski’s Facies perturbatae et afflictae Reipublicae became the Apocalipsis Stanislai Orechovii

p007 0 00 01Tadeusz Rubik, Biblia Jakuba Wujka i Justusa Rabba. Postylla katolicka mniejsza z 1590 roku jako świadek tekstowy przekładu Nowego Testamentu sprzed pierwszej cenzury (1591–1592)
The Bible of Jakub Wujek and Justus Rabb. The Minor Catholic Postil of 1590 as a Textual Witness of New Testament’s Translation from before the First Censorship (1591–1592)

 

p007 0 00 01Jacek Wijaczka, Joachim Guttejahr – „czarownik recydywista” z początku XVII wieku
Joachim Guttejahr – A Sorcerer as a Repeat Off ender from the Early Seventeenth Century

 

p007 0 00 01Steffen Huber, Wspólnota zysków i strat (societas) jako nucleus wspólnoty politycznej u Aarona Aleksandra Olizarowskiego
Economic Partnership (Societas) as the Nucleus of the Political Community in Aaron Alexander Olizarovius 

 

MATERIAŁY/MATERIALS

p007 0 00 01Justyna Kiliańczyk-Zięba, Listy Tomasza Tretera do biskupa Szymona Rudnickiego w sprawie introligatorów i księgarzy braniewskich Hansa i Tobiasa Bretnerów (1606, 1609)
Tomasz Treter’s Letters to Bishop Szymon Rudnicki Regarding Hans and Tobias Bretner – Bookbinders and Booksellers from Braniewo (1606, 1609)

p007 0 00 01Anna Kalinowska, Misja Janusza Radziwiłła w Londynie (1633)
Janusz Radziwiłł’s Mission to London (1633)

 

RECENZJE/REVIEWS

p007 0 00 01

 

 

Andrzej Tadeusz Staniszewski, Historyje krakowskie. Funkcjonowanie narracyjnych tekstów popularnych we wczesnonowożytnej aglomeracji krakowskiej (Waldemar Kowalski)


Drew B. Thomas,The Industry of Evangelism. Printing for the Reformation in Martin Luther’s Wittenberg (Wojciech Kordyzon)


Theodore Beza at 500. New Perspectives on an Old Reformer (Dariusz Krawczyk)

Kazimierz Bem, Calvinism in the Polish-Lithuanian Commonwealth, 1548–1648. The Churches and the Faithful (Jerzy Sojka)


Michael P. Winship, Hot Protestants. A History of Puritanism in England and America;  David  Hall,  The Puritans. A Transatlantic History (Kazimierz Bem)


Valerie Smith, Rational Dissenters in Eighteenth-Century England. ‘An Ardent Desire of Truth’ (Kazimierz Bem)


Elisabeth  Heigl, Zwischen Selbstverwaltung und „furor  cameralisticus“. Die Finanzverwaltung der Universität Greifswald 1566–1806  (Joanna A. Kościelna)


Pasquale  Guaragnella, Desiderosi del vero. Prosa di nuova scienza dal primo Galileo a Benedetto Castelli (Piotr Salwa)

SPRAWOZDANIE/REPORT

p007 0 00 01Cenne zbiory, naukowe opracowanie i popularyzacja wiedzy w Staatsbibliothek Bamberg (Joanna Milewska-Kozłowska)
Valuable collections, academic processing, and the dissemination of knowledge at the Staatsbibliothek Bamberg (Joanna Milewska-Kozłowska)

IN MEMORIAM

p007 0 00 01Anna Skolimowska, Jerzy Mańkowski (1935–2022)

 

p007 0 00 01Wykaz skrótów/List of abbreviations

 

p007 0 00 01Zasady przygotowywania tekstów do rocznika „Odrodzenie i Reformacja w Polsce”, wydawanego przez Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN

 

p007 0 00 01Basic citation formats for footnotes/endnotes of English-language texts to be published in Odrodzenie i Reformacja w Polsce

 

p007 0 00 01Lista recenzentów współpracujących z OiRwP