Tom LXV (2021)

p007 0 00 01Spis treści


ARTYKUŁY

p007 0 00 01Bartłomiej Czarski, W poszukiwaniu najstarszego polskiego stemmatu – pytania i propozycje odpowiedzi

p007 0 00 01Anna Skolimowska, Hiszpańskie edycje Hymnów religijnych Jana Dantyszka jako narzędzie autokreacji wydawcy

p007 0 00 01Justyna Dąbkowska-Kujko, Staropolski przekład dzieła Lingua Erazma z Rotterdamu w „teatralnym lustrze” pierwowzoru (casus jednego wątku)

 

p007 0 00 01Tomasz Jeż, Filipa Melanchtona myśl o muzyce i jej rola w kształtowaniu kultury muzycznej humanistycznego Wrocławia

 

p007 0 00 01Roman Krzywy, Sielskie bytowanie szlachty a stanowe powinności rycerskie w świetle staropolskiej poezji ziemiańskiej

 

p007 0 00 01Małgorzata Ciszewska, Dzieweczki i panny w pogrzebowych mowach szlacheckich i kazaniach (XVII wiek)

 

p007 0 00 01Urszula Augustyniak, Anonimowy poemat ze zbiorów Biblioteki Kórnickiej jako źródło do problemu wdowieństwa w środowisku kalwinistów małopolskich w końcu XVI wieku

 

p007 0 00 01Ágnes Máté, Griseldis Báthory, the Disobedient Bride or the Unsuccessful Taming of a Heretic Shrew

 

MATERIAŁY

p007 0 00 01Aleksandra Matczyńska, Komemoratywne i reprezentacyjne aspekty działalności fundacyjnej luteranek na Śląsku. Trzy szlacheckie fundacje z lat 1570–1620

p007 0 00 01Wojciech Kordyzon, Mleko duchowne – Upominek od Pietra Paola Vergeria w polskim przekładzie Ostafiego Trepki z 1556 roku

 

p007 0 00 01Monika Szafrańska, Boronowska opowieść. Rapt J[ej]m[ości] Panny Dzierżanowskiej przez J[ego]m[ości] P[an]a Frantemberka [– –] – edycja utworu

RECENZJE

p007 0 00 01Building the Canon through the Classics. Imitation and Variation in Renaissance Italy (1350–1580) (Włodzimierz Olszaniec)

 

p007 0 00 01Reformacja: między ideą a realizacją. Aspekty europejskie, polskie, śląskie / Reformation: zwischen Idee und ihrer Umsetzung. Europäische, polnische und schlesische Aspekte (Liliana Lewandowska)

p007 0 00 01Christopher S. Celenza, The Intellectual World of the Italian Renaissance. Language, Philosophy, and the Search for Meaning (Dorota Dremierre)

 

p007 0 00 01Jan Květina, Mýtus republiky. Identita a politický diskurz raně novověkě polské šlechty (Anna Grześkowiak-Krwawicz)

p007 0 00 01Wojciech Tygielski, Dylematy włoskiego emigranta. Giovanni Battista Jacobelli (1603–1679), śpiewak i kapelan nadworny, kanonik warmiński (Barbara Przybyszewska-Jarmińska)

p007 0 00 01Leon Battista Alberti, Sto bajek (Małgorzata Mieszek)

 

p007 0 00 01Danilo Facca, Early Modern Aristotelianism and the Making of Philosophical Disciplines Metaphysics, Ethics and Politics (Mathias Roick)

p007 0 00 01Dorota Guzowska, Ojciec purytanin. Ekspresja ojcowskich emocji w angielskich źródłach autobiografi cznych epoki Stuartów (Paweł Rutkowski)

 

IN MEMORIAM

p007 0 00 01Andrzej Karpiński, Maria Bogucka (1929–2020)

 

p007 0 00 01Bogusław Milerski, Janusz Tadeusz Maciuszko (1957–2020)

 

p007 0 00 01Wiesław Pawlak, Angelika Modlińska-Piekarz (1974–2020)


 

p007 0 00 01Wykaz skrótów

 

p007 0 00 01Zasady przygotowywania tekstów do rocznika „Odrodzenie i Reformacja w Polsce”, wydawanego przez Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN

 

p007 0 00 01Basic citation formats for footnotes/endnotes of English-language texts to be published in Odrodzenie i Reformacja w Polsce

 

p007 0 00 01Lista recenzentów współpracujących z OiRwP