Tom LXII (2018)

p007 0 00 01Spis treści


ARTYKUŁY

p007 0 00 01Waldemar Kowalski, Krakowski drukarz Stanisław Murmelius i jego księgozbiór (1571)

p007 0 00 01Karol Łopatecki, Kariera siedemnastowiecznego ewangelickiego szlachcica Jana Kunowskiego

p007 0 00 01Agnieszka Leszczyńska, Piosnka nadobna dla dziatek. Z myślą o młodocianych użytkownikach polskich kancjonałów

 

MATERIAŁY

p007 0 00 01Hanna Rajfura, Jana Długosza list dedykacyjny do Katalogu arcybiskupów gnieźnieńskich

p007 0 00 01Jan Mironczuk, Wyznania protestanckie na obszarze dystryktu podlaskiego

 

ARTYKUŁY RECENZYJNE

p007 0 00 01Maciej Ptaszyński, Motor reformy czy średniowieczny balast? Uwagi na marginesie pracy Teresy Borawskiej, przy współudziale Henryka Rietza, Mikołaj Kopernik i jego świat. Środowisko, przyjaciele, echa wielkiego odkrycia, wyd. 2, Toruń 2017p007 0 00 01Steffen Huber, Sascha Salatowsky o filozofii socynian i Kęstutis Daugirdas o początkach socynianizmu  

RECENZJE I OMÓWIENIA

p007 0 00 01Holly S. Hurlburt, Daughter of Venice. Caterina Corner, Queen of Cyprus and Woman of the Renaissance (Mariusz Misztal)

p007 0 00 01Teresa Megale, Tra mare e terra. Commedia dell’arte nella Napoli spagnola (1575–1656) (Jolanta Dygul)

p007 0 00 01Łukasz Gołaszewski, Spory o dziesięciny. Świeccy i duchowni w Knyszynie na przełomie XVI i XVII wieku (Bogumił Szady)

 

p007 0 00 01Joanna Orzeł, Historia – tradycja – mit w pamięci kulturowej szlachty Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku (Urszula Augustyniak)

p007 0 00 01Gabriela Wąs, Reformacja a władza. Reformy chrześcijaństwa w nurcie reformacji a spory o władzę na Śląsku w XVI i w pierwszym dwudziestoleciu XVII wieku (Wojciech Kriegseisen)

p007 0 00 01Joachim Bahlcke, Kalwinizm i Jednota Braci Czeskich w Europie Środkowej i Środkowo-Wschodniej. Studia na temat społecznego i kulturowego znaczenia wyznania reformowanego w okresie wczesnonowożytnym (Wojciech Kriegseisen)

p007 0 00 01Antytrynitaryzm w Pierwszej Rzeczypospolitej w kontekście europejskim. Źródła – rozwój – oddziaływanie (Maciej Ptaszyński)

p007 0 00 01Formowanie kultury katolickiej w dobie potrydenckiej. Powszechność i narodowość katolicyzmu polskiego (Zofia Żółtek)

 

p007 0 00 01Wojciech Ryczek, Antystrofa dialektyki. Teoria retoryczna Bartłomieja Keckermanna (Danilo Facca)

 

p007 0 00 01Controversia et Confessio. Theologische Kontroversen 1548–1577/80. Kritische Auswahledition (Maciej Ptaszyński)

 

p007 0 00 01Matthias Roick, Pontano’s Virtues. Aristotelian Moral and Political Thought in the Renaissance (Valentina Lepri)

 

p007 0 00 01Florike Egmond, Eye for Detail. Images of Plants and Animals in Art and Science, 1500–1630 (Konrad Bielecki)

 

p007 0 00 01Devotio Jagiellonis w edycji faksymile modlitewników królewskich Zygmunta I i Bony (Katarzyna Płonka-Bałus)

 

IN MEMORIAM

p007 0 00 01Henryk Gapski, Jerzy Kłoczowski (1924–2017)
 

p007 0 00 01Wykaz skrótów

 

p007 0 00 01Zasady przygotowywania tekstów do rocznika „Odrodzenie i Reformacja w Polsce”, wydawanego przez Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN

 

p007 0 00 01Basic citation formats for footnotes/endnotes of English-language texts to be published in Odrodzenie i Reformacja w Polsce

 

p007 0 00 01Lista recenzentów współpracujących z OiRwP