Tom LXI (2017)

p007 0 00 01Spis treści


ARTYKUŁY

p007 0 00 01Howard Louthan, Irenicism and Ecumenism in the Early Modern World: A Reevaluation

p007 0 00 01Marie Barral-Baron, De l’inspiration au rejet: Renaissance et Réforme

p007 0 00 01Christoph Galle, Bischöfe, Humanisten und einfache Lutherfeinde. Die Kontakte des Erasmus nach Polen im Spiegel seines Briefwechsels

 

p007 0 00 01Mario Biagioni, Fonti umanistiche del pensiero di Christian Francken

 

p007 0 00 01Radosław Grześkowiak, Falsyfikowanie „starożytności polskich”. O dwóch legendarnych obyczajach średniowiecznych wzmiankowanych w Satyrze albo Dzikim mężu Jana Kochanowskiego

p007 0 00 01Tomasz Jeż, Z pamiętników muzykalnego humanisty. Schreibkalender Eliasa Maiora (1588–1669) jako źródło do historii kultury muzycznej Wrocławia

MATERIAŁY

p007 0 00 01 Angelika Modlińska-Piekarz, Doktryna i polityka w łacińskiej poezji biblijnej śląskich uczniów Filipa Melanchtona

p007 0 00 01Paulina Nicko-Stępień, Źródła dla komentarza tekstowego Nowego Testamentu w tłumaczeniu Jakuba Wujka z roku 1593. Studium Dz 2, 14–36

p007 0 00 01Małgorzata Pęgier, Sprawy duszpasterskie oraz związane z religijnością i obrzędowością w siedemnastowiecznym Kazimierzu według relacji Stefana Ranatowicza CRL

p007 0 00 01Przemysław Dąbrowski, Towarzystwo Miłośników Historii Reformacji Polskiej im. Jana Łaskiego w Wilnie (1916–1939) – geneza, struktura prawna i działalność

p007 0 00 01Christian Volkmar Witt, Confessio im Konflikt.
Eine Projektvorstellung

POLEMIKI I DYSKUSJE 

p007 0 00 01Krzysztof Obremski, Glosa polemiczna do Radosława Grześkowiaka „Rozwiązywania Gadki Jana Kochanowskiego”  

ARTYKUŁY RECENZYJNE

p007 0 00 01Adam Chmielewski, (Nie)porządek racjonalności. Refleksje wokół książki Conflicting Values of Inquiry. Ideologies of Epistemology in Early Modern Europe, eds. by Tamás Demeter, Kathryn Murphy, Claus Zittel, Leiden–Boston [2015]

p007 0 00 01Małgorzata Dąbrowska, Trame controluce. Il patriarca „protestante” Cirillo Loukaris. Backlighting Plots. The „Protestant” Patriarch Cyril Loukaris, a cura di Viviana Nosilia, Marco Prandoni, Firenze 2015  

RECENZJE I OMÓWIENIA

p007 0 00 01A Companion to the Reformation in Central Europe (Kazimierz Bem)

p007 0 00 01Zbigniew Ogonowski, Socynianizm. Dzieje, poglądy, oddziaływanie (Kęstutis Daugirdas)

p007 0 00 01O dziejach spowiedzi i jej możliwych interpretacjach. Recenzja książki Pawła Matwiejczuka, Spowiedź: jej historia w świetle
„Ksiąg wyznaniowych Kościoła Luterańskiego”
(Zbigniew Pasek)

p007 0 00 01Jessica Maier, Rome Measured and Imagined. Early Modern Maps of the Eternal City (Ewa Manikowska)

p007 0 00 01Maria Maślanka-Soro, Antyczna tradycja epicka u Dantego
(Estera Lasocińska)

p007 0 00 01Wiązanie sobótkowe. Studia o Janie Kochanowskim
(Mirosław Lenart)

p007 0 00 01Tomasz Lawenda, Tragedia renesansowa „de Bibliis sumpta”. „Iephthes sive votum” George’a Buchanana a „Jeftes” Jana Zawickiego (Piotr Urbański)

p007 0 00 01Elżbieta Wojnowska, Katalog tematyczny utworów w siedemnastowiecznych tabulaturach organowych z legnickiej kolekcji Bibliotheca Rudolphina
/ Thematic Catalogue of the 17th-century Organ Tablatures from the Liegnitz Bibliotheca Rudolphina (Danuta Popinigis)

p007 0 00 01Noël Aubert de Versé, L’impie convaincu, ou, Dissertation contre Spinoza (Marian Skrzypek) 

IN MEMORIAM

p007 0 00 01Jan Jurkiewicz, Jolanta Elżbieta Dworzaczkowa (1923–2017)

p007 0 00 01Wojciech Iwańczak, Stanisław Bylina (1936–2017)

 

p007 0 00 01Wykaz skrótów

 

p007 0 00 01Zasady przygotowywania tekstów do rocznika „Odrodzenie i Reformacja w Polsce”, wydawanego przez Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN

 

p007 0 00 01Basic citation formats for footnotes/endnotes of English-language texts to be published in Odrodzenie i Reformacja w Polsce

 

p007 0 00 01Lista recenzentów współpracujących z OiRwP